„PRAWO W ROLI GŁÓWNEJ – działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa”

W trakcie realizacji zadania publicznego zrealizowane zostało 20 spotkań edukacyjnych (każde po 2 godz.), dla 420 osób w 7 placówkach oświatowych (licea, technika, zespoły szkół zawodowych), w 5 obszarach:

1) możliwości dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) prawa i obowiązki obywatelskie;

3) działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

4) mediacje oraz sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów;

5) możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Ponadto efektem warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu pn.: PRAWO W ROLI GŁÓWNEJ – działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa było:

a/ poszerzenie praktycznej wiedzy o charakterze prawnym młodych ludzi, którzy wzięli udział w warsztatach

b/ podniesienie ich świadomość prawnej

c/ uświadomienie znaczenia postawy praworządności i szacunku dla prawa

d/udowodnienie, że prawo nie musi być nudne i można się go uczyć w sposób przyjemny i niesztampowy

f/ wyczulenie adresatów projektu na podejmowanie świadomych decyzji oraz wskazanie sposobów poszukiwania.

Kluczowe cele realizacji zadania publicznego, które wnioskodawca zamierzał osiągnąć zostały zrealizowane w więcej niż 100%:

a/ poszerzono wśród uczniów praktyczną wiedzę prawniczą o 94,92 % (dane z ankiet ewaluacyjnych) – to znacznie więcej niż zakładane 80%;

b/ podniesiono świadomość prawną młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów na których młodzież miała okazję sprawdzenia, jak istotna jest świadomość prawna w odniesieniu do nich samych, na konkretnych, zaczerpniętych z ich życia przykładach; 99,31% młodzieży (dane z ankiet ewaluacyjnych) określiła zrealizowane przez Fundację VERTE szkolenia jako wartościowe, a 97,69% uczniów oceniła szkolenia jako bardzo przydatne w ich codziennym życiu;

c/ zwrócono uwagę na to jak ważne jest kształcenie u młodych ludzi postawy obywatelskiej – i pokazano w jaki sposób postawa taka w połączeniu z konkretnymi działaniami może przełożyć się na konkretne działanie i oddziaływanie na ustawodawców;

e/ przy okazji realizacji poszczególnych działań w ramach projektu udało się ponadto udowodnić, że możliwa jest nauka poprzez zabawę i atrakcyjną dla odbiorców formę prezentacji tematu; po zebraniu informacji z ankiet ewaluacyjnych wyłoniła się cała masa nowych tematów (ok. 59 zagadnień) o których młodzież chciałaby porozmawiać ze specjalistami różnych branż; ułożenie programu warsztatów na kanwie filmowej, z pracą na elementach fabuły popularnych filmów przyczyniło się do tego, że młodzi ludzie nabrali ochoty by w takiej formule porozmawiać również o tak trudnych tematach jak: przemoc w rodzinie, ucieczki z domu, rozwody, używki, kształcenie zawodowe, prawa zwierząt i prawa człowieka, przemoc w Internecie, finanse, prawo podatkowe, ścieżka kształcenia zawodów specjalistycznych tj.: prawnicy, policjanci, sędziowie, doradcy podatkowi, prokurator; przebieg rozprawy sądowej i wiele wiele innych. Spotkania z młodzieżą i rzetelnie wypełnione ankiety ewaluacyjne przez ponad 400 uczniów pozwoliły na zebranie obszernej wiedzy o potrzebach młodzieży – co mamy nadzieję przełoży się na kolejne projekty Fundacji VERTE;

f/ wyczulono adresatów projektu na podejmowanie świadomych decyzji oraz wskazano sposoby poszukiwania informacji. Są to umiejętności bardzo istotne nie tylko w wykonywaniu zawodów prawniczych, czy też w funkcjonowaniu rzeczywistości prawnej, ale przydaje się już choćby przy zawieraniu umów (np. z operatorem telefonii komórkowej, dostawcami usług internetowych czy zakupami przez Internet).

Trenerzy Fundacji VERTE na każdych warsztatach kładli silny nacisk na zagadnienia, które mogą być ważne dla młodych ludzi. Tematy poruszane na panelu dyskusyjnym i warsztatach  dotyczyły np. praw konsumenta, zasad zawierania umów, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, cyberprzestępczości; praw pracownika; podatków; przedsiębiorczości i prawa wykroczeń. Wszystkie te tematy były na tyle interesujące, że wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zadeklarowały chęć kontynuacji działań edukacyjnych i doceniły pracę Fundacji poprzez wystawienie referencji za prowadzone działania.

Wszystkie spotkania miały charakter panelu dyskusyjnego z elementem prezentacji treści merytorycznych, wplecionych w dyskusję i element warsztatu. Trenerzy fundacji prowokowali do wywołania dyskusji i wciągnięcia młodzieży do rozmowy. Forma „filmowa” skutecznie zachęcała młodzież do wypowiedzi bez obawy, że wykażą się niekompetencją (wszak wszyscy widzieli te same filmy w telewizji).

Pomimo iż projekt trwał tylko 5 miesięcy udało się zachęcić do współpracy aż 7 placówek edukacyjnych pomimo pierwotnych założeń że będzie to 5 podmiotów. Ponadto, w warsztatach wzięło udział 420 uczniów (przy czym niektórzy nawet w 3 modułach tematycznych) zamiast pierwotne zakładanych 250. Tym samym uważamy realizację zadania publicznego za niezwykle udaną i zamierzamy kontynuować nasze działania w tym obszarze.

Podziel się!