Odpowiedzialni w biznesie.pl

owb

 

CELEM PROJEKTU JEST POKAZYWANIE, ŻE POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SĄ ODPOWIEDZIALNI

Podstawową ideą projektu jest unikatowe podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu, polegające na tym, że to nie przedsiębiorcy mają dbać o budowanie swojego wizerunku jako społecznie odpowiedzialnych. Rolę tę mają wobec nich spełniać podmioty z ich otoczenia zewnętrznego, wśród których ważne miejsce zajmują organy władzy samorządowej, ale także instytucje otoczenia biznesu.

Projekt jest zgodny z tendencją upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu poprzez minimalizowanie istniejących barier, również tych, które wiążą się z niepotrzebnie rozbudowywanym aparatem pojęciowym, nazewnictwem, sformalizowaniem procedur itp. Przykładem tych przemian jest przyjęcie nie tak dawno przez Komisję Europejską najlepszej z możliwych definicji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która mówi, że jest to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Drugi symptomatyczny sygnał to niemające precedensu potraktowanie przez International Organization for Standardization (ISO) Międzynarodowej normy ISO 26000 jako zbioru wytycznych do fakultatywnego stosowania, bez możliwości jej audytowania i certyfikowania.

Z jednej strony jest ten projekt jest ukłonem w stronę polskich przedsiębiorców – właścicieli i menedżerów, z drugiej jest on alternatywą wobec tych sposobów pojmowania odpowiedzialności społecznej, które czynią ją zjawiskiem elitarnym.  Bo żeby mieć prawo do szczycenia się taką cechą wystarczy po prostu tym odpowiedzialnym być i na co dzień postępować w sposób odpowiedzialny. Przykłady tak rozumianej, autentycznej odpowiedzialności, są widoczne na każdym kroku. A my chcemy je wskazywać.

Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdą państwo na stronie Odpowiedzialni w biznesie.pl

Podziel się!