„MASZ PRAWO ZNAĆ SWOJE PRAWA – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZY UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a W SIEDZIBE TERENOWEGO PUNKTU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 8 MOPS”

Kluczowymi rezultatami zadania publicznego było przeprowadzenie 1004 godz. dyżurów prawniczych, w czasie których 168 osób skorzystało ze wsparcia.

Zgodnie z założeniami udało się:

a/ zwiększyć dostępność profesjonalnej pomocy prawniczej dla obywateli na poziomie lokalnym, poprzez umożliwienie odbiorcom wsparcia dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej, która zapewniona była codziennie, w dni robocze, w godzinach od 16:00-20:00; dodatkowo 24 h/dobę uruchomiony był telefon kontaktowy punktu, pod którym można było uzyskać informacje o godzinach działaniu punktu, jego lokalizacji i możliwościach dotarcia do niego oraz wskazywano w jaki dzień, jakiego typu specjaliści przyjmują w punkcie (często bowiem odbiorcom zadania publicznego zależało na kontakcie z prawnikiem o określonej specjalności np. doradcą podatkowym, adwokatem obeznanym w prawie rodzinnym lub zajmującego się zawodowo tematem upadłości konsumenckiej lub prawem karnym);

b/ umożliwiono obywatelom uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej na wysokim poziomie merytorycznym, niezależnie od ich sytuacji majątkowej i faktycznej (ze szczególnym naciskiem na te grupy odbiorców, których nie stać na korzystanie z usług prawniczych na rynku komercyjnym); w punkcie pomocy prawnej przyjmowali bowiem zarówno adwokaci (różnych specjalności), radczyni prawna, jak i doradca podatkowy (ze stopniem doktora nauk prawnych) oraz aplikanci z kilkuletnim doświadczeniem;

c/ zapewniono obywatelom równy dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym;

d/ zapewniono lepszy dostęp do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawnicy byli szczególnie wyczuleni na wytworzenie odpowiedniej atmosfery, która towarzyszyła udzielanym poradom prawnym. Bardzo ważne było dla Fundacji VERTE i jej pracowników by osoby odwiedzające punkt pomocy prawnej czuły się komfortowo i miały poczucie, że doradcy są tam dla nich i naprawdę zależy im na tym, by każda osoba opuszczająca punkt, miała świadomość tego jak wygląda jej sytuacja prawna, jakie są jej konsekwencje i co można zrobić by swoją sytuację odmienić.

Czas realizacji zadania publicznego – 11.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Liczba wykonanych godzin dyżurów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej – 1004 godziny.

Liczba osób które skorzystały z bezpłatnej pomocy prawnej168 osób

Wśród osób uprawnionych:

116 os. nie ukończyła 26 lat lub miała powyżej 65 l.;

41 os. posiadało decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dn. 13 marca 2004 o pomocy społecznej;

8 os. dysponowało Kartą Dużej Rodziny;

2 os. które złożyła pisemne oświadczenie, o którym mowa a art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

1 os. która złożyła pisemne oświadczenie, o którym mowa a art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Porady najczęściej trwały od 30 do 60 min.(w przypadku 78 os.) lub powyżej 60 min. (51 os.), a nieco rzadziej od 15 do 30 min (41 os.).

 

Najczęstszą formą udzielenia pomocy  prawej było:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach – 120 przypadków;

– wskazanie osobie uprawnionej  sposobu rozwiązania jej problemu prawnego – 71 przypadków;

Rzadziej:

– udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sadowym i pism w toczącym się postępowaniu sadowo administracyjnym – 18 przypadków;

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu administracyjnym – 20 przypadków.

(Często jednak udzielane wsparcie przybierało kilka form pomocy).

 

Dziedzina prawa w której najczęściej udzielano pomocy prawnej to:

– prawo cywilne, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego – 57 razy,

– prawo spadkowe – 29 razy,

– sprawy z zakresu prawa rzeczowego – 25 razy,

– sprawy dotyczące alimentów – 24 razy,

– prawo administracyjne – 17 razy,

– prawa karnego – 15 razy,

– prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków – 14 razy,

Rzadziej:

– rozwód, separacja lub podział majątku wspólnego – 8 razy,

– ubezpieczenia społeczne, prawo do opieki zdrowotnej – 9 razy

prawa podatkowego – 5 razy,,

– prawo pracy – 1 raz.

– z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 1 raz,

inne – 3 razy.

 

Podziel się!