Cele fundacji

logo małe

Cele statutowe:

 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 • Promowanie i wspieranie inicjatyw związanych z rozpowszechnianiem i wdrażaniem w życie idei przedsiębiorczości społecznej.
 • Promowanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 • Zwiększenie świadomości społeczeństwa w obszarach wymienionych w pkt. 1 – 3.
 • Działanie na rzecz profesjonalizacji działalności prowadzonej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w szczególności przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, w szczególności w zakresie aspektów prowadzenia działalności gospodarczej takich jak prawo, rachunkowość, finanse, marketing, zarządzanie, psychologia biznesu.
 • Wspieranie rozwoju, integracji i promocji organizacji pozarządowych.
 • Rozwój demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich.
 • Zwiększanie świadomości prawnej w społeczeństwie.
 • Wspieranie rozwoju regionalnego.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców tymczasowo przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Działania mające na celu integrację młodzieży polskiej z zagraniczną.
 • Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 

Podziel się!