Krótkie podsumowanie półtorarocznych działań Fundacji VERTE w obsłudze punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Fundacja VERTE od początku wprowadzenia w życie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej miała przyjemność i zaszczyt prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu popularyzacji wiedzy prawniczej.

W stycznia 2016 r. Fundacja obsługiwała jeden punkt ulokowany na terenie TPPS nr 8 przy ul. Łętowskiego 6a, natomiast od stycznia 2017 r. obsługuje dodatkowo punkt usytuowany w TPPS nr 2 przy ul. Warszawskiej 42. Współpraca z kierownictwem obydwu punktów od początku przebiegała bardzo sprawnie i nastawiona była na współpracę oraz  poszanowanie miejsca, z którego Fundacja miała możliwość korzystać.

Od początku obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Fundacja VERTE kładła silny nacisk na sprawne realizowanie nadrzędnego celu zadania publicznego jakim było i w dalszym ciągu jest sprawne i rzetelne realizowanie założeń ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj.:

– zwiększanie dostępności profesjonalnej pomocy prawniczej dla obywateli na poziomie lokalnym;

– rozszerzenie zakresu spraw, w których obywatel będzie mógł uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną;

– umożliwienie obywatelom uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej na wysokim poziomie merytorycznym, niezależnie od ich sytuacji majątkowej i faktycznej (ze szczególnym naciskiem na te grupy odbiorców, których nie stać na korzystanie z usług prawniczych na rynku komercyjnym);

– zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym;

– zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Powyższe cele realizowane są przez Fundację VERTE nieustanie od 11.01.2016 r. poprzez prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego świadczonego przez profesjonalną kadrę prawniczą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 16.00 do 20.00, a od br. także – w przypadku odrabiania dni świątecznych – w wybrane soboty (w godzinach 8:00-12:00 lub 8:00-16:00).

Zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy prawniczej dla obywateli w tak szerokim zakresie umożliwiło do dnia dzisiejszego ponad 390 obywatelom uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej na wysokim poziomie merytorycznym, niezależnie od ich sytuacji majątkowej i faktycznej. Odbiorcy wsparcia mieli zagwarantowany szeroki zakres spraw, w których mogli uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną (na etapie przesądowym). Zapewnienie specjalistów kilku różnych specjalności (m.in.: doradca podatkowy, radca prawny specjalizujący się w kodeksie cywilnym, adwokat mający olbrzymie doświadczenie w prawie rodzinnym, prawnika zawodowo zajmującego się prawem karnym i tematem odszkodowań) umożliwiło kierowanie obywateli dzwoniących do punktu, do doradców, którzy w najlepszy możliwy sposób, przy wykorzystaniu swojego wieloletniego doświadczenia i przygotowania merytorycznego, mogli udzielić pomocy i wsparcia adresatom zadania publicznego.

Ponadto, oprócz profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli na poziomie lokalnym, obsługiwane są numery telefonów kontaktowych do poszczególnych punktów, pod którymi można uzyskać informacje o godzinach działaniu punktu, jego lokalizacji i możliwościach dotarcia do niego oraz na życzenie wskazuje się w jaki dzień, jakiego typu specjaliści przyjmują w punkcie. Często bowiem odbiorcom zadania publicznego zależało na kontakcie z prawnikiem o określonej specjalności i z największym doświadczeniem w danej dziedzinie np. doradcą podatkowym, adwokatem obeznanym w prawie rodzinnym lub zajmującym się zawodowo tematem upadłości konsumenckiej bądź radcą prawnym w dużym doświadczeniem w prawie karnym.

Aspekt szerokiej różnorodności kadry zapewnionej do punktów pomocy prawnej przez Fundację VERTE jest nota bene jednym z jej największych atutów. Dzięki zapewnieniu prawników różnych specjalizacji mogliśmy udzielić pomocy na najwyższym poziomie merytorycznym wszystkim, którzy tego potrzebowali i którzy mogli pojawić się w punkcie w dzień, w którym dyżurował prawnik interesującej ich specjalizacji.

Fundacja VERTE, od początku obsługi punktów – oprócz oczywiście nacisku na najwyższą jakość merytoryczną świadczonego wsparcia – kładła również duży nacisk na wyczulenie prawników świadczących porady na empatię i wytworzenie odpowiedniej atmosfery towarzyszącej konsultacjom. Od samego początku, bardzo ważne było dla Fundacji VERTE i jej pracowników by osoby odwiedzające punkt pomocy prawnej czuły się komfortowo i miały poczucie, że doradcy są tam dla nich i naprawdę zależy im na tym, by każda osoba opuszczająca punkt, miała świadomość tego jak wygląda jej sytuacja prawna, jakie są jej konsekwencje i co można zrobić by swoją sytuację prawną, a często równie życiową poprawić.

I jeszcze na koniec przedstawiamy komentarz radczyni obsługującej punkty – mec. Agaty Ciszak, które ze swojej perspektywy przedstawia znaczenie projektu dla mieszkańców Katowic:

Myślę, że nieodpłatna pomoc prawna jest bardzo potrzebna i dobrze, że taka instytucja została wprowadzona. Na przestrzeni 1,5 roku działania z Fundacją VERTE pomogliśmy wielu uprawnionym. Ze względu na ograniczenia podmiotowe wynikające z ustawy (takie jak np.: wiek, pomoc z MOPSu, Karta Dużej Rodziny) pewne spektrum spraw się powtarza – zdecydowanie najczęściej pojawiają się sprawy z zakresu prawa rodzinnego – alimentacyjne, rozwody bądź dotyczące opieki nad dziećmi. Często pojawiają się także problemy związane z prawem własnościowym czy sprawy z zakresu prawa spadkowego. Pomoc bardzo często wykracza nawet poza ramy stricte prawne – wiele osób potrzebuje również zapewnienia, że ich problem da się rozwiązać, a przede wszystkim, że nie są sami – że jest ktoś, kto ich wysłucha i udzieli wsparcia.

Niewątpliwie problemem jest wciąż brak wiedzy na temat kryterium skorzystania z pomocy. Panuje mylna opinia, że każdy mieszkaniec Katowic może zwrócić się o pomoc – informują o tym mylnie media i środki masowego przekazu. Często dochodzi do sytuacji, w których trzeba odesłać osobę, która nie kwalifikuje się do programu. Ponadto bardzo często uprawnieni chcą pomocy w sporządzeniu pisma procesowego już na etapie toczącego się postępowania sądowego, co nie jest dozwolone na mocy przepisów. Niestety, zdarzają się często również przypadki, w których uprawniony nie dysponuje całością dokumentacji potrzebnej do kompleksowej analizy sprawy. Tłumaczymy wtedy osobom odwiedzającym punkt zarówno zasady dzielenia porad, jak i istotność przedłożenia kompletnej dokumentacji dot. danej sprawy by świadczona pomoc mogła być rzetelna i skuteczna.”

Podziel się!