II edycja projektu „Prawo w roli głównej” dobiegła końca!

To jeden z tych projektów, z których jesteśmy najbardziej dumni!

Od blisko dwóch lat realizujemy na terenie Katowic warsztaty z edukacji prawnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli. Nie są to jednak zwykłe zajęcia z prawa – to warsztaty niezwykle praktyczne, ciekawe i prowadzone przez osoby, które na co dzień prowadza postępowania karne, cywilne, gospodarcze… i które – co najważniejsze – kochają prawo!!!

5 grudnia odbył się ostatni warsztat w ramach ostatniej już edycji projektu pn. „Prawo w roli głównej! – II edycja”. W trakcie realizacji zadania publicznego zrealizowano 30 spotkań edukacyjnych, dla 419 uczniów i nauczycieli w 8 placówkach oświatowych a także w WOM-ie, we wszystkich 5 obszarach:

1) możliwości dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) prawa i obowiązki obywatelskie;

3) działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

4) mediacje oraz sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów;

5) możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Placówki, w których mieliśmy przyjemność prowadzić warsztaty to:

III, IV V, VI, XV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach; ZS nr 4, ZS Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach oraz I Liceum Katolickie oraz specjalne warsztaty dla nauczycieli przeprowadzone w WOM-ie.

Warto ponadto nadmienić, że wielu z pośród ww. uczniów brało udział w więcej niż jednym warsztacie prowadzonym przez trenerów naszej Fundacji.

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji wiemy również, że 88,56% badanych uczestników szkoleń potwierdziła, że ich wiedza prawna w obszarze prezentowanym na zajęciach wzrosła; 94,60% badanych uznało nasze szkolenia za przydatne; 95,12% uznało je za wartościowe, a ponad 88% wyraziło swoje zainteresowanie kolejnymi szkoleniami.

Kluczowe cele realizacji zadania publicznego, które wnioskodawca zamierzał osiągnąć zostały w pełni zrealizowane:

a/ poszerzono w znacznym stopniu wśród uczestników warsztatów praktyczną wiedzę prawniczą – ponad 88,56% badanych uczestników szkolenia potwierdziła, że ich wiedza prawna w obszarze prezentowanym na zajęciach wzrosła; efekt ten jest lepszy od zakładanego – ponieważ pierwotnie we wniosku zakładaliśmy przyrost wiedzy na poziomie 80 %; dodatkowo 94,60% badanych uznało nasze szkolenia za przydatne, 95,12% uznało je za wartościowe, a ponad 88% wyraziło swoje zainteresowanie kolejnymi szkoleniami w tym obszarze;

b/ podniesiono świadomość prawną młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów na których młodzież miała okazję sprawdzenia, jak istotna jest świadomość prawna w odniesieniu do nich samych, na konkretnych, zaczerpniętych z ich życia przykładach; bardzo dużo czasu poświęcono na analizę konkretnych case’ów zgłaszanych przez młodzież oraz nauczycieli – trenerzy starali się analizować przypadki bezpośrednio dotyczące młodych ludzi;

c/ udział w warsztatach umożliwił znacznej części młodych ludzi zrozumienie ich roli i udziału w procesie stanowienia i przestrzegania praca – pomogło to w zainicjowaniu procesu kształtowania u młodych ludzi postawy praworządności i szacunku dla prawa, poprzez zaprezentowanie przykładów, w których taka postawa może przynieść im wymierne korzyści;

d/ warsztaty były również pierwszym krokiem w rozpoczęciu kształcenia u młodych ludzi obywatelskich postaw wobec prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości – nad którymi stale warto pracować i w których poprawie, całe społeczeństwo może, a wręcz powinno brać udział; dzięki specjalnemu spotkaniu przygotowanemu w ramach warsztatów tylko dla nauczycieli – trenerzy fundacji pokazali jak można w kolejnych etapach rozwijać u młodych ludzi postawy obywatelskie i praworządne oraz jakich narzędzi można używać by proces ten przebiegał skutecznie i w interesujący dla młodzieży sposób;

e/ w trakcie realizacji projektu udowodniliśmy, że możliwa jest nauka poprzez zabawę i atrakcyjną dla odbiorców formę prezentacji tematu; wierzymy, że „filmowa formuła” sprawiła, że proces przyswajania wiedzy był dużo bardziej skuteczny niż typowa formuła lekcyjna – potwierdziły to zresztą liczne pozytywne opinie zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli;

f/ wyczulono adresatów projektu na podejmowanie świadomych decyzji oraz sposoby poszukiwania informacji; są to umiejętności bardzo istotne nie tylko w wykonywaniu zawodów prawniczych, czy też w funkcjonowaniu rzeczywistości prawnej, ale przydaje się już choćby przy zawieraniu umów (np. z operatorem telefonii komórkowej, czy umowy o pracę).

Trenerzy Fundacji VERTE kładli nacisk przede wszystkim na zagadnienia, które mogły być ważne dla młodych ludzi. Tematy poruszane na panelu dyskusyjnym i warsztatach  dotyczyły zatem case-ów zgłaszanych przez młodzież albo dobieranych przez prowadzącego pod kątem doświadczeń z młodocianymi na sali sądowej, praw konsumenta, zasad zawierania umów, zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, praw autorskich, cyberprzestępczości, praw pracownika, podatku dochodowego, przedsiębiorczości i prawa wykroczeń.

Ogromnie dziękujemy młodzieży za zainteresowani i aktywność, nauczycielom za zaangażowanie i pomoc organizacyjną oraz dyrekcji szkół, które przyjęły nas do siebie. Razem zrobiliśmy coś naprawdę fajnego i wartościowego. Dziękujemy też Ministerstwu Sprawiedliwości i UM Katowice za wsparcie finansowe oraz zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni kolejny rok!

 

Podziel się!